Naše služby

Diagnostika a léčba:

 • poruch chování, poruchy školních dovedností,  ADHD problematiky, tikových poruch, organických poruch 
 • obsedantně – kompulzivních poruch, neurotických poruch, afektivních poruch, sebevražedného chování, problémů v rodině, vztahových  problémů 
 • psychosomatické  problematiky  zahrnující chronickou únavu, bolest, funkční poruchy, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, bulimie, obezita 
 • problematiku autismu, pervazivních vývojových poruch, opoždění vývoje řeči, psychotických poruch, mentálních retardací

Farmakoterapie 

Podpůrná psychoterapie

 • nácvik relaxace
 • muzikoterapie
 • skupinová psychoterapie
 • nácvik sociálních dovedností
 • poradenství

Konziliární pedopsychiatrie

 • psychosomatická medicína – mezioborová spolupráce
 • spolupráce s odbornými ambulancemi klinického psychologa, neurologa, endokrinologa, gastroenterologa, kardiologa
 • spolupráce s obezitology, pulmology, alergology, hematoonkology, dětskými gynekology, s praktickými lékaři pro děti a dorost

Služby sociálního poradenství 

 • prevence,
 • spolupráce s OSPOD, diagnostickými a výchovnými ústavními zařízeními a Středisky výchovné péče

Školní problematika

 • spolupráce s PPP a SPC
 • řešení školní problematiky, spolupráce s předškolními zařízeními
 • kontakt s výchovnými poradci a školními psychology

Následná a lůžková péče

 • spolupráce se stávajícími zařízeními lůžkové péče - dětská lůžková zařízení  a lůžková zařízení pro  dětskou psychiatrii
 • spolupráce s léčebnami a lázněmi,  se zařízeními sociální péče a denními stacionáři

Smluvní vztah se všemi stávajícími zdravotními pojišťovnami.